Terazza Aquarius since 1991. 

аромата на кафето...

Почеток на деведесеттите, сè беше визија, визија во која се насетуваше раѓањето на место каде ќе се спојат мирисот на езерото, тишината на брановите со аромата на кафето и бојата на виното. Место каде ќе се сретнат мислите на луѓе од различни сфери на животот, намерници, уметници, музичари, политичари, писатели... Наеднаш, визијата стана реалност, а реалноста ни постави мисија. повеќе»

miris jezera...

Početak devedesetih, sve je bilo samo vizija, vizija u kojoj se moglo naslutiti rađanje jednog mesta gde će se spojiti miris jezera, tišina valova sa ukusom kafe i boje vina. Mesto gde će se sresti razmišljanja ljudi iz različitih sfera života, namernici, umetnici, muzičari, političari, pisci... Odjednom, ta vizija je postala istina, a istina nam je dala misiju. više»

the color of wine...

The early nineties, there was a vision, a vision in which the birth was scented, a birth of a place where you can merge the smell of the lake, the silence of the waves with the smell of coffee and the color of wine. Place where you will meet people from different walks of life, passers, artists, musicians, politicians, writers ... Suddenly, the vision became reality, and that reality set our mission. more»
© Копирајт Aquarius - Асемблиран во Јонгис